Tietosuojaseloste

1.Johdanto

Arrant-Light Oy (”Arrant-Light” tai ”yhtiö”) on sitoutunut toiminnassaan suojaamaan yksilöiden henkilötietoja ja yksityisyyttä. Päivittäisessä toiminnassa yhtiölle kertyy erilaisia henkilöön liittyviä tietoja, joiden suojaaminen on tärkeää paitsi henkilölle myös yhtiölle. Yhtiössä käsitellään henkilötietoja eri syistä, ja niiden käsittelyssä yhtiö on sitoutunut noudattamaan sekä Suomen lakien mukaisia tietosuojaa koskevia sääntöjä että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja määräyksiä. Toiminnassa otetaan huomioon myös tietosuojaviranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miksi Arrant-Light kerää henkilötietoja, ja miten voit olla yhteydessä meihin, jos sinulla on henkilötietoja tai niiden keräämistä koskevia kysymyksiä.

2. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Arrant-Light Oy (y-tunnus 0580543-0), Rajakivenkatu 8 20740 TURKU

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava

puhelin: +35822462300, sähköposti: admin@light.fi

4. Henkilötietojen kerääminen, käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai häneen voidaan ottaa yhteyttä. Yhtiön toiminnassa henkilötietojen antaminen perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen tai kanssasi tehtyyn sopimukseen. Jos päätät olla antamatta tietoja, yhtiö ei joko voi tarjota palveluja sinulle tai osa tarvitsemistasi palveluista jää saamatta.

Yhtiön rekistereihin henkilötiedot tulevat pääasiassa asiakkuuksien, työnantajan velvoitteiden ja yhteistyökumppanien kanssa toimimisen myötä. Lisäksi kun käytät yhtiön verkkosivustoja, sosiaalisen median kanavia tai otat meihin yhteyttä muilla tavoin, sinulta välittyy meille henkilötietoja, esimerkiksi nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhtiön kulunvalvonnan johdosta sinua koskevia henkilötietoja voi tallentua kun liikut yhtiön tiloissa tai piha-alueella. Joissain tapauksissa yhtiö voi saada henkilötietoja myös sinua lähellä olevilta henkilöiltä, esimerkiksi esimiehiltäsi tai kollegoiltasi. Riippuen kustakin henkilötietojen lähteestä, verkkosivustosta, sosiaalisen median kanavasta, palvelusta, sovelluksesta tai muusta käyttöyhteydestä, tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • tiedottaminen
 • asiakaspalvelun tuottaminen ja toiminnan kehittäminen
 • sopimus- ja viranomaisvelvoitteiden täyttäminen
 • tilastointi ja koulutus
 • yhtiön tilojen lukitusturvallisuuden ja alueiden valvonta
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seuranta
 • verkkosivuston käyttökokemuksen kehittäminen

Yhtiön toiminnan puitteissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat ensisijaisesti suostumus ja yhtiön lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, mutta myös asiakkaiden elintärkeiden etujen suojaaminen sekä yhtiön omat oikeutetut edut, joihin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmien ja toimintaympäristön turvallisuuden varmistaminen, yhtiön hallinnon järjestäminen sekä tuotteiden ja palvelujen laadun kehittäminen sekä markkinointi.

5. Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja yhtiön rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää käsittelyn rajoittamista mikäli koet, että yhtiöllä ei ole riittävää perustetta henkilötietojen käsittelyyn. Huomaathan kuitenkin, että oikeutta ei ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä yhtiöstä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista yhtiön rekistereistä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojesi käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä yhtiöstä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siirto-oikeus

Sinulla on määrätyissä tilanteissa oikeus saada toimittamasi tiedot itsellesi ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että yhtiö ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään ainoastaan suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 6 mukaisesti.

6. Yhteydenotot

Kaikki yhteydenotot ja oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 3 mainittuun osoitteeseen.

Yhtiö voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Yhtiö vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

7. Rekistereissä käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietojen ryhmät

Yhtiön rekistereihin voidaan tallentaa tietoja yhtiön ja sen alihankkijoiden henkilökunnasta, asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä yhtiön verkkosivuston käyttäjistä. Kerättävät tiedot voivat riippua käytetystä viestintäkanavasta ja tekemistäsi valinnoista kuten yksityisyydensuojaa koskevista asetuksista sekä käytössäsi olevien sovelluksista ja niiden ominaisuuksista. Yhtiö voi kerätä ja käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi ja titteli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Teknisen valvonnan perusteella tallentuvat tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

8. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Yhtiössä henkilötietoja käsittelevät henkilökuntaan kuuluvat myynnin ja markkinoinnin ammattihenkilöt siltä osin kuin kyse on asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvistä tiedoista, ja muu hallinnon henkilökunta siltä osin kuin kysymys on työsuhteisiin, sopimuksiin ja maksuliikenteeseen liittyvistä tiedoista. Tietojen käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittely kulloinkin liittyy.

9. Evästeet

Arrant-Light käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta.

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirto

Saatamme käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia tuotannon tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen.

Lisäksi meillä on käytössä MailChimp –palvelu uutiskirjeviestintään ja sähköpostilistan hallintaan. Tiedot sijaitsevat MailChimp-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhtiön alihankkijoille ja palveluntarjoajille, mutta vain siinä määrin, kuin ne osallistuvat yhtiön tuotanto- tai hallintoprosesseihin ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja yhtiön määrittämiin tarkoituksiin. Yhtiö velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Yhtiö käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Yhtiö huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Yhtiö säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään sen hallussa olevat henkilötiedot täsmällisinä poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan ja niitä päivitetään sen mukaan, kuin rekisteröity ilmoittaa yhtiölle tietojen muuttumisesta.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka avulla arvioidaan henkilöön liittyviä ominaisuuksia. Yhtiön rekistereissä olevia tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjen profiloimiseen.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Yhtiö kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Yhtiö suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaseloste on päivitetty 14.6.2018

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

These delivery terms are valid from 20.4.2020 .

GROWLIGHTENGINE® – e-commerce store delivery terms

GROWLIGHTENGINE® e-commerce store is maintained by Arrant-Light Oy.

GROWLIGHTENGINE® (Arrant-Light Oy)

VAT: FI05805430

Address: Rajakivenkatu 8, FI-20740 Turku

Customer service number: +35822462300

Customer service email: help@growlightengine.com

The following terms and conditions will be applied to the relationship between GROWLIGHTENGINE® and its e-commerce customers. GROWLIGHTENGINE® reserves the right to change and update the terms and conditions unilaterally without notice.

GROWLIGHTENGINE® is not liable for damages or delays caused by force majeure. Force majeure covers all unforeseen and overwhelming obstacles and conditions that GROWLIGHTENGINE® couldn’t have forecasted or have an impact on (and cannot solve reasonably) GROWLIGHTENGINE® is liable to inform the e-commerce customers about this type of delays immediately.

Customer information

Applicable Finnish and EU legislation concerning consumer trade, marketing and advertisement will comply between GROWLIGHTENGINE® e-commerce and its clients.

When ordering, the e-commerce customer must provide complete contact information, including at least the name, address, telephone number, and e-mail address. An e-commerce customer may choose to register to create a customer-specific account, but this is not a prerequisite for ordering.

The information of e-commerce customers is used to maintain the customer relationship and the information is stored at GROWLIGHTENGINE®'s customer register. GROWLIGHTENGINE® has prepared a data protection statement in accordance with the Data Protection Regulation, which is available at www.growlightengine.com/privacy. The e-commerce customer has the right to prohibit the use (and processing) of their data for marketing purposes and to see their own data. In these situations, you should contact GROWLIGHTENGINE® e-commerce customer service support (help@growlightengine.com).

Placing an order

The payment service provider is Paytrail. Paytrail is Finnish online payment provider. The payment options are invoice, installment payment, card payment, and online banking payments. Available options for you depends on your country.

By providing information at the checkout, you accept the terms and conditions of Paytrail (Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7,40100 Jyväskylä, www.paytrail.com). By clicking on the “Buy” button you agree to our general terms and conditions.

Payment and payment methods

Once we receive your order, we will immediately email you an order confirmation showing your order details. Always check the contents of the order confirmation. If you have any questions, please contact our customer service immediately (help@growlightengine.com). Save your order confirmation if you need to contact customer service. When dealing with customer service, always keep your possible customer number and order number available. Always check that the contents of the package match the products on the order confirmation.

Prices are in euros (€) and include VAT (24%). GROWLIGHTENGINE® reserves the right to review and correct both product and freight prices. The delivery price depends on the chosen mode of delivery.

Order- and Payment confirmation

Once we receive your order, we will immediately email you an order confirmation showing your order details. Always check the contents of the order confirmation. If you have any questions, please contact our customer service immediately. Save your order confirmation if you need to contact customer service. When dealing with customer service, always keep your possible customer number and order number available. Always check that the contents of the package match the products on the order confirmation.

Prices are in euros (€) and include VAT (24%). GROWLIGHTENGINE® reserves the right to review and correct both product and freight prices. The delivery price depends on the chosen mode of delivery.


Delivery

Our products are shipped from Finland.

At the moment we ship to the following countries:
Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, England, Estonia, France, 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Monaco, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, San Marino, Scotland, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Czech Republic

If your country is not listed above, please contact us.

Standard delivery cost is 28€ (*).

*By creating an account on our website you will get free shipping.

Common delivery times vary depending on the size of the order. Normally orders will be sent within a week unless otherwise stated.

The delivery times vary depending on the country. In Finland, delivery times are 3-5 days. In Europe 1-2 weeks.

We are not responsible for delays or possible inconveniences caused by force majeure. The online store informs about abnormal delivery times on its website.


Returns

If you want to return your GROWLIGHTENGINE® please contact us at help@growlightengine.com for further instructions.

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.


Unclaimed deliveries

Unclaimed delivery is not comparable to customer return or cancellation. We will charge the relevant delivery costs for all unclaimed orders if the customer hasn’t placed a cancellation.

Troubleshooting

If the order is lost or damaged during the transport or does not otherwise correspond to your order, you must report the error within 14 days in writing to the address mentioned in the Right of Cancellation and Return Policy or by calling the telephone number mentioned in the contact information. If the package is clearly damaged in transit, you must immediately make a complaint to the shipping company of your choice.

Warranty Terms

GROWLIGHTENGINE® products are manufactured with great care and are subject to strict quality control before leaving to the customer. If nevertheless, defects in material, installation or manufacturing are found in the device supplied to you, they will be repaired at our discretion, either free of charge or by replacing the defective device with a new one, at our discretion. Normal wear and tear due to use is not covered by the warranty.

In the event of a warranty claim, contact your GROWLIGHTENGINE® dealer or if bought from GROWLIGHTENGINE® official web store contact us at help@growlightengine.com. The warranty is only valid upon presentation of a purchase receipt showing the seller's name and address, equipment type and date of purchase.

The GROWLIGHTENGINE® warranty is valid for new equipment sold in the European Union and is subject to Finnish law. The guarantor is GROWLIGHTENGINE®, Rajakivenkatu 8, 20740 Turku, Finland.

For consumers, the warranty expires after three years (*) from the date of delivery of the device.
(*) By registering, the warranty is five years from the date of delivery of the device. 

If the device is used for professional or similar purposes or purchased in the name of a company, the warranty is valid for three years from the date of delivery of the device. 

If the device you have purchased is defective, you have all the statutory rights to make claims against the seller under the sales contract. These rights are not limited by the warranty provided by GROWLIGHTENGINE®.

Finnish law applies to all disputes between the customer and GROWLIGHTENGINE®.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit